Statut YMAA Katowice

STATUT

Stowarzyszenia YMAA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie YMAA, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie YMAA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności województwa śląskiego, a siedzibą

władz naczelnych – miasto Katowice.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego

prawa.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym

charakterze.

§5

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój chińskich sztuk walki oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci,

młodzieży jak i osób starszych, a w szczególności :

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej, sportu,

3. kształtowanie właściwych postaw,

4. propagowanie aktywnego trybu życia jako środek profilaktyczny podnoszący stan zdrowia   społeczeństwa,

5. promowanie, reklamowanie, zachęcanie, ułatwianie uprawiania sztuk walki,

6. ochrona i promocja zdrowia,

7. działalność charytatywna.

§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. regularne prowadzenie treningów w stałych sekcjach szkoleniowych według programu YMAA,

2. organizowanie seminariów, obozów i kursów szkoleniowych,

3. propagowanie wiedzy o roli treningu i odżywania w życiu człowieka,

4. prowadzenie działalności podnoszącej sprawność fizyczną społeczeństwa,

5. organizowanie pokazów oraz konferencji poświeconych systemom walki, sportu, zdrowego trybu życia,

6. zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,

7. wchodzenie w posiadanie obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

8. współpracę z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

9. współpracę ze szkołami, bezpłatne organizowanie zajęć dla młodzieży szkolnej,

10. pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym również

podmiotów zagranicznych,

11. podejmowanie innych przedsięwzięć celowych dla realizacji statutowej działalności lub wynikające z zadań zleconych

przez władze Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§10

Członkowie zwyczajni :

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby:

a. pełnoletnie

– posiadające obywatelstwo Polskie,

– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

– akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia,

– będące zainteresowane rozwojem jego działalności,

– pisemnie deklarujące przestrzeganie niniejszego Statutu,

– opłacające składkę i wspierające Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

b. małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z

tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą stanowić większości.

c. małoletni poniżej 16-stu lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w

głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

a. uczestnictwa w walnych zebraniach z prawem biernego i czynnego wyboru do władz

Stowarzyszenia.

b. zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia,

c. brać udział w pracach Stowarzyszenia we właściwych dla siebie dziedzinach działalności oraz uczestniczyć w kierowaniu

tymi dziedzinami poprzez pracę w statutowych organach Stowarzyszenia,

d. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

e. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

f. korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członek zwyczajny jest obowiązany:

a. brać czynny udział w realizacji celów statutowych,

b. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. godnie reprezentować Stowarzyszenie,

d. regularnie opłacać składki członkowskie,

e. propagować działalność Stowarzyszenie w środowisku.

4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, w terminie 30 dni od złożenia przez zainteresowanego pisemnej

deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

Odwołanie od uchwały o odmowie przyjęcia na członka wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem

organu, który uchwałę podjął. Odwołanie od uchwały Zarządu podlega rozpoznaniu przez Walne Zgromadzenie. Uchwała

podjęta po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna.

§11

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia :

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca

cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

2. Członek wspierający ma prawo :

a. uczestnictwa w walnych zebraniach bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

b. z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące

podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,

c. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e. korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członek wspierający ma obowiązek :

a. regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,

b. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji

c. godnie reprezentować Stowarzyszenie,

d. propagować działalność Stowarzyszenia w środowisku

4. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie podpisanej deklaracji

w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§12

Członkowie honorowi Stowarzyszenia :

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

dla rozwoju sportu i sztuk walki.

2. Członek honorowy ma prawo:

a. uczestnictwa w walnych zebraniach bez czynnego i biernego prawa wyborczego,

b. brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,

c. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

d. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

f. korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,

3. Członek honorowy ma obowiązek :

a. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. godnie reprezentować Stowarzyszenie,

c. propagować działalność Stowarzyszenia w środowisku.

4. Członek honorowy zwolniony jest  z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia.

5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie  w ciągu 30 dni od zgłoszenia jego kandydatury przez jednego z

członków.

§13

Ustanie członkostwa :

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka z podaniem

przyczyny skreślenia lub wykluczenia i pouczeniem o trybie złożenia odwołania.

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku :

a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, po uregulowaniu składek członkowskich

b. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez

okres przekraczający 3 miesiące,

c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku  :

a. naruszania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. działania na jego szkodę.

c. pisemnego umotywowanego wniosku określonej liczby członków.

d. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach stowarzyszenia, utraty praw publicznych.

4. Członkostwo ustaje również wskutek likwidacji Stowarzyszenia.

§14

Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni

od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy

ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród

nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata

spośród obecnych członków. Zgromadzeni większością głosów mogą postanowić ogłosowaniu tajnym.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka Zarządu

Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład Zarządu można uzupełnić z kandydatów nie

wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów.

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby

członków pochodzących wyborów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych

Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§18

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że

głosowanie jest tajne.

§19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia, co najmniej

na14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Proponowany porządek może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne

Zgromadzenie.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,

4.  wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

5.  udzielanie absolutorium Zarządowi, oceny całokształtu pracy stowarzyszenia.

6.  uchwalanie zmian statutu.

7.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku.

8.  rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

9.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

10.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich    sprawach  nie zastrzeżonych do

kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§21

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego

regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali

nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

b. z inicjatywy Zarządu,

c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego

Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być

zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się z 2-5 członków, w tym: Prezesa i Sekretarza. W przypadku zarządu większego od 2 pozostałe osoby pełnią

funkcje Członków Zarządu. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami

Członków.

3.  Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz Sekretarz.

c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d. opracowywanie projektów kierunków działania Stowarzyszenia,

e. opracowywanie projektu budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

f. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

g. zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie dokumentacji

członkowskiej w tym przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

i. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

j. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków,

k. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

l. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań

ł. powoływania sekcji sportowych.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni

goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności, co najmniej 2 jego członków. Uchwały

Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności,

co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu (quorum). W przypadku

równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub pod jego nieobecność

przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować uchwały

w głosowaniu tajnym.

 

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i

nie podlegającą mu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości z tytułu zatrudnienia,

– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

– nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w

wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr

45, poz. 391 Nr 60, poz. 535).

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie udzielenia (lub odmowę) absolutorium dla Zarządu,

c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia,

d. kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia,

e. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej 2 członów Komisji.

5.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje

przewodniczący.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

c. dotacje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§ 25

Zabronione jest:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków

organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach

innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia,

członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskich.

§ 26

Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest na działalność statutową.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności, co

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków

większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale

Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej – niedochodowej,

której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 30

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego Sądu.